Blog của Lưu Anh
2/3 số bệnh viện tư sống thoi thóp

2/3 số bệnh viện tư sống thoi thóp

Quan điểm của chúng ta là khuyến khích mọi chính sách để phát triển y tế ngoài công lập và những khó khăn vướng mắc cần phải tháo gỡ ngay t...